kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

Imprezy masowe

Imprezy masowe

Impreza masowa, czy nie masowa?

Kwestię, czy dana impreza jest imprezą masową określają przepisy ustawy, skupiając się przede wszystkim na liczbie osób:

– w terenie otwartym – co najmniej 1000 osób (stadion, obiekt nie będący budynkiem, płyty miejskie, itp.)

– w budynkach – nie mniej niż 500 osób

– w przypadku imprezy sportowej, przeprowadzonej w obiekcie zamkniętym – nie mniej niż 300 osób.

Wyłączone z imprez masowych są imprezy:

a) odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

b) odbywające się w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

d)sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

e) portu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,

f) zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników, – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

Obowiązki organizatora:

Organizator imprezy masowej ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie obowiązany jest nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem imprezy masowej wiążą się określone wymogi i konsekwencje. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy zadbać o odpowiednio przygotowany, ogrodzony teren, na którym odbędzie się impreza (spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się

przelicznik 0,5 m2 na osobę), a także wyznaczyć:

– kierownika do spraw bezpieczeństwa – osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej (we wniosku o zezwolenie muszą być dokładne dane tej osoby – imię, nazwisko, numer PESEL, numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia);

– służbę porządkową – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej;

– służbę informacyjną – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów sportowych, konferansjera, itp.;

Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:

– co najmniej 10 osób służby porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym służba porządkowa musi stanowić co najmniej 20% ogólnej liczby członków służb;

– jeśli impreza należy do imprez podwyższonego ryzyka – musi być co najmniej 15 członków służb porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym osoby ze służby porządkowej muszą stanowić co najmniej 50% ogólnej liczby członków służb.

Organizator ma obowiązek także zapewnić:

– pomoc medyczną;

– zaplecze higieniczno-sanitarne;

– wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;

– warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu

imprezy masowej;

– sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;

– wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej

– regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

– instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Uzyskanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

Organizator imprezy masowej ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie obowiązany jest nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Ponieważ do takiego wniosku należy dołączyć kilkanaście dokumentów, ubieganie się o zezwolenie należy rozpocząć znacznie wcześniej. Przykładowy harmonogram czynności może przedstawiać się następująco:

I

Sporządzenie graficznego planu obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa. Na planie oprócz informacji o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób i rozdzieleniu ich wg sektorów należy także umieścić:

a) oznaczenia dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,

b) oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenia lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) oznaczenia rozmieszczenia punktów astronomicznych i sanitariatów.

Jeśli impreza będzie nagrywana, urządzenia rejestrujące także powinny znaleźć się na planie.

II

Organizator przeprowadzający imprezę na terenach „szczególnych” ma obowiązek:

a) uzyskać pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej na terenach Lasów Państwowych, Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego;

b) poinformować Komendanta Oddziału Straży Granicznej lub dowódcę Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzenia imprezy w strefie przygranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

III

Organizator zwraca się z prośbą o wydanie opinii do:

– właściwego miejscowego Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

– właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji;

– właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego;

– właściwego miejscowo kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (Pogotowia Ratunkowego).

Wszystkie opinie mogą być przeprowadzone inspekcją uprawnionych osób.

Opinie są ważne przez 6 miesięcy (o ile nie zaszły istotne zmiany na terenie organizowania imprezy).

IV

W przypadkach szczególnych Organizator powiadamia właściwego miejscowo:

– komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

– komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych

podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

V

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych. Polisę takiego ubezpieczenia również należy dołączyć do składanego wniosku o wydanie zgodny na przeprowadzenie imprezy masowej. Określenie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia uregulowane jest w drodze rozporządzenia (Dz. U. 98. 105. 665).

W przypadku wstępu nieodpłatnego – wykupienie polisy jest zalecane, ale nie obowiązkowe.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o  wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz załączniki do wniosku:

1) Opinie właściwych miejscowo:

a) Komendanta Miejskiego Policji

b) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

c) Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

2) kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665),

3) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający ww. elementy

4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,

6) informację o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej;

a) informacje o mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego,

7) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

8) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

9) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny,

10) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku,

11) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk a w szczególności zachowanie się osób przebywających na imprezie.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

USTAWA O IMPREZACH MASOWYCH

***

opracowała Anna Watza

Na podstawie szkolenia Planowanie, organizacja i zarządzanie eventami.

 

Back to Top