kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

Prawo prasowe w pracy Rzecznika Prasowego

f7

PORADY EKSPERTA – PR

Wyciąg z najważniejszych aktów normatywnych, przydatnych w pracy rzeczników prasowych i specjalistów PR.


USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

(Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136)

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Art. 2. Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw.

… pobierz w formacie PDF cały wyciąg z USTAWY z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136)


Ustawa o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od 29 września 2012)

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

… pobierz w formacie PDF cały wyciąg z Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od 29 września 2012)


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) tekst jednolity z dnia 1 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 904) tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631)

Art. 81 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

… pobierz w formacie PDF cały wyciąg z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) tekst jednolity z dnia 1 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 904) tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631) (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od 29 września 2012)     

na podstawie programu szkolenia Kontakty z mediami trening medialny trener Urszula Podraza


Back to Top