kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

EFEKTYWNY KIEROWNIK W URZĘDZIE

Program szkolenia EFEKTYWNY KIEROWNIK – KLUCZEM DO SUKCESU INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie uczestnikom roli poszczególnych etapów zarządzania, w tym planowania, organizowania i delegowania, kierowania i motywowania, nadzorowania i rozliczania oraz omówienie najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania stosowanych na poszczególnych etapach.
 • Uświadomienie uczestnikom czym jest zespół i jak sprawić żeby był efektywny.
 • Uświadomienie uczestnikom roli przywództwa w podnoszeniu efektywności pracy zespołu.
 • Uświadomienie uczestnikom szkolenia ich własnych mocnych i słabych stron na płaszczyźnie kompetencji kierowniczych.

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kierowników administracji publicznej a także do szefów tych instytucji, którzy chcieliby zarządzać przy wykorzystaniu sprawdzonych w administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań.

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne


Program szkolenia

2 dni szkoleniowe (14 x 45 min.)

1. Wprowadzenie – Niezbędne kompetencje kierownika w instytucji publicznej

 • Jaki powinien być kierownik doskonały?
 • Kierownik z nazwy, pracownik z przyzwyczajenia – podstawowe zadania kierownika, a rzeczywistość
 • Style kierowania i style pracy.
 • Kultura organizacyjna urzędu a styl kierowania.
 • Pięć podstawowych funkcji kierownika, czyli co decyduje o dobrych efektach pracy kierownika?

2. Umiejętność motywowania, jako pierwszy klucz do sukcesu kierownika

 • Czy można skutecznie motywować nie mając pieniędzy?
 • Co demotywuje, a co motywuje pracowników i jak to wpływa na ich efektywność?
 • Rodzaje motywacji.
 • Zasady prawidłowego motywowania.
 • Zróżnicowanie potrzeb a motywacja.
 • Rola odwagi kierowniczej w kierowaniu.

3. Efektywny zespół – podstawowym celem kierownika

 • Jakie cechy musi mieć zespół żeby być efektywnym?
 • Kompetencje merytoryczne, a kompetencje zespołowe.
 • Jak rekrutować do zespołu fachowców, a nie problemy?
 • Czy zarządzasz rolami w zespole?
 • Wpływ twoich zachowań na pracę i życie zespołu
 • Co robisz żeby twój zespół stał się efektywny?

4. Planowanie i zarządzanie przez cele

 • Do czego potrzebne nam są cele i dlaczego warto planować?
 • Czym cele różnią się od zadań?
 • Dlaczego działanie nie może być celem samym w sobie?
 • Co zrobić żeby osiągać postawione przed sobą cele?
 • Twoje osobiste cele, a cele twoich podwładnych.
 • Podstawowe zasady planowania w instytucji publicznej.
 • Etapy planowania oraz niezbędne elementy planu.
 • Czy stać cię na konsekwencje nieplanowania?
 • IPRZ i szkolenia pracowników

5. Organizowanie pracy i delegowanie

 • Delegowanie i jego wpływ na efektywność.
 • Zasady dobrego delegowania w instytucji publicznej.
 • Najczęstsze problemy w zakresie organizowani pracy i delegowania.
 • Delegowanie jako narzędzie rozwoju i motywacji.
 • Zebranie i zasady jego poprawnej organizacji.
 • Optymalizowanie wewnętrznej struktury komórki organizacyjnej w celu zwiększenia jej efektywności.

6. Nadzorowanie i rozliczanie

 • Nadzorowanie a planowanie
 • Dobór kierunków i częstotliwości nadzoru
 • Zasady prawidłowego nadzorowania.
 • Najefektywniejsze narzędzia nadzoru w instytucji publicznej.
 • Czy nadzór zawsze jest opłacalny?
 • Rola rozliczania w pracy zespołu i pracowników
 • Rozliczanie a wyznaczanie celów
 • Narzędzia rozliczania
 • Kary i nagrody w rozliczaniu pracowników
 • Rola konsekwencji w rozliczaniu
 • Ocena pracowników, jako element funkcji rozliczeniowej

7. Rola przywództwa w podnoszeniu efektywności zespołu

 • Różne twarze przywództwa
 • Kierownik a przywódca.
 • Rola przywództwa w efektywnym kierowaniu zespołem.
 • Jakim przywódcą może być szef?
 • Przywództwo a relacje osobiste z pracownikami
 • Pożądane zachowania dobrego przywódcy w instytucji publicznej.

Metodologia szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje, symulacja


Trener prowadzący szkolenie:

Radosław Hancewicz – prawnik, dziennikarz, PR-owiec, trener. Od początku 2007 r. przeprowadził blisko 2500 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz pierwszego w Polsce poradnika dla trenerów chcących efektywnie szkolić administrację publiczną pt. „Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów”, wydanego w sierpniu 2011 r. nakładem Wydawnictwa Helion/OnePress, a także wydanego przez to samo wydawnictwo poradnika dla osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych pt.: „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania”, który pojawił się w księgarniach w marcu 2012 r. i już pierwszego dnia sprzedaży wszedł na listę bestsellerów wydawnictwa. Ponadto w listopadzie 2012 r. na rynku ukazał się kolejny poradnik dla urzędników jego autorstwa pt. „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie” wydany także przez Wydawnictwo Helion/Onepress.

Obecnie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, uczelniami i firmami szkoleniowymi, w tym także z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania w administracji. W oparciu o własny, autorski program „Efektywny kierownik kluczem do sukcesu instytucji publicznej”, obejmujący m.in. zagadnienia z zakresu planowania, motywowania, przywództwa, budowy zespołów oraz komunikacji w nich w warunkach polskiej administracji, szkoli kadrę kierowniczą polskich instytucji publicznych. W 2012 r. przeprowadził szkolenia dla kadry kierowniczej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zakresu kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi. Ze szkoleń z tego zakresu korzystały także m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które objęło tym szkoleniem wszystkich swoich dyrektorów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które objęło szkoleniem wszystkich naczelników wydziałów czy Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, który objął szkoleniem wszystkich swoich kierowników.

Obecnie prowadzi także szkolenia w zakresie „Budowy Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w instytucjach publicznych” i „Wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”. Od 2007 r. wykładowca zajmujący się tematyką efektywnej komunikacji na Podyplomowych Studiach Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Specjalista z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy oraz ocen okresowych w Służbie Cywilnej. Twórca autorskiego systemu ocen pracowniczych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku, i współtwórca takiego systemu dla Izby Skarbowej w Białymstoku.

Bardzo ważną część działalności szkoleniowej zajmują także szkolenia z zakresu „Profesjonalnej obsługi klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie”.

W ramach własnego projektu „Nowoczesny urząd w relacjach ze społeczeństwem – budowa wizerunku instytucji publicznej” zajmuje się także szkoleniami obejmującymi zagadnienia związane z szeroko rozumianym public relations, budową wizerunku, autoprezentacją, komunikacją interpersonalną, etykietą, i wystąpieniami publicznymi.

W latach 2002 – 2004 dziennikarz „Gazety Wyborczej” zajmujący się tematyką gospodarczą, edukacyjną oraz integracji Polski z Unią Europejską.

Od 2004 r. pełni funkcję Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Białymstoku. Od września 2006 r. kierujący Wieloosobowym stanowiskiem ds. komunikacji i jakości obsługi, od października 2006 r. do sierpnia 2009 r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym, a od grudnia 2008 r. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością w Izbie Skarbowej w Białymstoku.

Praktyk w zakresie public relations w administracji. Przygotowane i prowadzone przez niego w latach 2009 i 2010 kampanie wspomagające rozliczanie zeznań PIT w województwie podlaskim zostały przez Ministerstwo Finansów uznane za jedne z trzech najlepszych w kraju, a kampania z 2011 roku za najlepszą w kraju. Od 2007 r. członek Akademii Ekspertów Public Relations. Od początku 2009 r. współpracuje z jednostkami wymiaru sprawiedliwości m.in. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Sądem Apelacyjnym w Białymstoku, Sądem Okręgowym w Białymstoku, Sądem Okręgowym w Łomży oraz Sądem Rejonowym w Białymstoku. Pracował także w roli eksperta w ramach projektu „Modernizacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.

Back to Top