kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE TRAIN THE TRAINERS

SZKOLENIE TRAIN THE TRAINERS

Metoda szkoleniowa

Nasza metoda pracy szkoleniowej to nauka przez doświadczenie, która opiera się na cyklu uczenia się ludzi dorosłych Davida Kolba.

W proponowanym dla Państwa procesie rozwoju trenerów moduły szkoleniowe prowadzić będziemy metodą warsztatową, na którą składają się:

– ćwiczenia autoprezentacji;

– samodzielne prowadzenie przed grupą i trenerami wybranych elementów szkoleń;

– udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej na bazie ćwiczeń;

– autorefleksja i planowanie własnego rozwoju;

– case study;

– wymiana doświadczeń;

– dyskusja;

– ćwiczenia w parach;

– zadania do samodzielnego opracowania;

– prezentacja elementów teorii adekwatnie do potrzeb uczestników i wniosków uczestników z ćwiczeń (tak aplikowana teoria jest adekwatna do procesu uczenia się);

– Indywidualny Plan Rozwoju – uczestnicy będą tworzyć plan swojego rozwoju jako trenera. Plan tworzony będzie w oparciu o: informację zwrotną jaką otrzymają, o wiedzę i doświadczenia jakie będą zyskiwać.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIE TRAIN THE TRAINERS

I CZĘŚĆ

1. Poznawanie siebie i swoich możliwości funkcjonowania w relacjach jako kluczowy fundament warsztatu trenera:

 • autodiagnoza własnych możliwości i ograniczeń w relacji z grupą.
 • określenie własnego potencjału – moje mocne i słabe strony, co chcę rozwijać.
 • umiejętności „prezentera” – w rozumieniu bycia w centrum uwagi – elementy autoprezentacji (świadomość i integracja emocji związanych z byciem w roli trenera, prezentera):

– od czego zależy czy nasz wpływ na innych jest skuteczny czy nie? Co to znaczy „wykorzystać w pełni swój potencjał?”

– w czym jestem dobry? W oparciu o co buduję swoją siłę trenera?

– jakie przekonania na własny temat pozwalają mi być skutecznym trenerem?

– czego brakuje w moim stylu?

– o co chcę uzupełnić swój repertuar zachowań w kontaktach  z ludźmi? Co pozwoli mi pełniej wyrażać moją siłę?

– po czym poznaję, że w pełni wyrażam siebie i skutecznie wywieram wpływ?

– jak kontynuować pracę nad swoją wewnętrzną siłą i wpływem?

 • Otwartość na innych, empatia jako podstawowa z kompetencji trenerskich.
 • Autodiagnoza funkcjonowania w relacjach międzyludzkich.
 • Wykorzystywanie naturalnych predyspozycji osobowościowych w pracy z ludźmi.
 • Cechy osobowościowe trenera oraz umiejętności trenerskie (podstawowe umiejętności w efektywnej pracy trenerskiej: nawiązanie kontaktu i zawarcie kontraktu.):

– dawanie wsparcia psychologicznego

– otwartość

– akceptacja

– świadomość własnych emocji i ich konstruktywne wyrażanie

– konstruktywna konfrontacja

– empatia

– słuchanie

– parafrazowanie i klasyfikowanie

– wspieranie i modelowanie

– podsumowywanie, porządkowanie

– niedopuszczanie do pewnych zachowań

– ocena pracy grupy

– kończenie zajęć

2. Warsztat trenera.

 • Cykl uczenia się Davida Colba, etapy procesu uczenia się, style uczenia się.
 • Metody pracy trenerskiej: wykład, prezentacja, dyskusja, zadanie, zabawa/gra, analiza przypadku (case-study), praca w podgrupach, praca bez struktury.
 • Aktywne metody pracy z grupami:

– metody w fazie początkowej budowania relacji zaufania między uczestnikami (tzw. ice-breakery)

– metody podnoszące energię w trakcie szkolenia (tzw. energizery)

– metody aktywizujące twórcze myślenie (wybrane techniki twórczego myślenia do wykorzystywania w sytuacji aktywności grupowej)

– niestandardowe metody przełamania impasu w grupie (rysunek, żywa rzeźba, „mądrzy bogowie”)

– metody aktywizacji pojedynczych uczestników

– dobór metod do poziomu otwartości uczestników

– specyfika aktywnych metod pracy z grupami; czym różnią się od innych metod wykorzystywanych w pracy trenera; ich zalety i ograniczenia;

– kluczowe kompetencje oraz cechy postawy trenera wymagane w przypadku stosowania metod aktywnych pracy z uczestnikami

3. Ćwiczenie wyznaczania celu szkolenia i pisania scenariusza modułu szkoleniowego w oparciu o cykl Kolba.

 • Analiza i diagnoza potrzeb szkoleniowych:

– sposoby uzyskiwania informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych na poziomie jednostkowym: wywiad bezpośredni, analiza luk kompetencyjnych na poziomie jednostkowym, ocena zwrotna 360 stopni ze szczególnym uwzględnieniem reakcji emocjonalnych na wynik oceny.

– sposoby uzyskiwania informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacyjnym: metoda grup fokusowych, badania ankietowe, obserwacja uczestnicząca, studium przypadku.

 • Przygotowanie programu, konstruowanie scenariusza:

– odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące szkolenia –   podstawa doprecyzowania celu szkolenia i metody pracy.

– przygotowanie poszczególnych modułów (logiczny układ, przemyślana struktura; proporcje między teorią a praktyką; uwzględnienie zdarzeń nieoczekiwanych).

– przygotowanie pomocy i sali szkoleniowej.

II CZEŚĆ

1.Zagadnienia poruszane podczas omówień (sesji informacji zwrotnych):

– kontrolowanie czasu (świadomość siebie i pracy, doświadczenie)

– umiejętności konfrontowania (co cię powstrzymuje? co cię blokuje? jak to robisz teraz? jak sobie z tym radzisz?)

– adekwatne reagowanie (zgodnie z tym co się dzieje w grupie)

– ćwiczenia parafrazowania, podążania za kimś, ćwiczenie języka obserwacji i udzielania informacji zwrotnej.

– schemat energetyczny grupy vs. odpowiedzialność za to (?) – jak układać program,  żeby energia była stale wysoka/ dominujący styl osobisty prowadzącego

– konflikt w grupie – jak sobie  z tym radzić

– stres/lęk/obawa przed oceną – odcinanie się od emocji vs. kontakt  z tym co czuję

– trudni uczestnicy – techniki aktywizujące, motywujące grupę.

2.Etapy procesu grupowego – rozpoznawanie i rola trenera:

– co to jest proces grupowy?

– omówienie etapów procesu grupowego z wyszczególnieniem dominujących potrzeb uczestników.

– omówienie roli trenera, na każdym z etapów.

3.Ćwiczenie prowadzenia modułów szkoleniowych:

– świadome wchodzenie w relacje z grupą, jednostkami, przekraczanie trudności w tym obszarze.

– empatia i autentyczne relacje z ludźmi jako podstawa funkcjonowania w grupie i prowadzenia grupy.

– poszerzenie świadomości własnych przeżyć i zachowań.

– rozpoznanie własnych możliwości i ograniczeń (kontrolowanie, tłumienie emocji, dysfunkcyjne wzorce zależności emocjonalnych).

4.Grupa jako środowisko pracy trenera:

– umiejętności niezbędne dla efektywnego funkcjonowania w roli trenera: umiejętność obserwowania i stymulowania procesu grupowego;

–  świadomość i umiejętne wykorzystanie czynników podnoszących efektywność pracy grupy.

– intuicja i jej znaczenie w pracy z grupą.

– różnicowanie uczuć i stanów, rozpoznawanie przyczyn ich występowania i sposobów manifestowania się w grupie.

5.Trudne sytuacje szkoleniowe:

– wpływ emocji na funkcjonowanie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

– obserwowanie i wykorzystywanie energii i informacji płynących z trudnych emocji dla grupy i jej poszczególnych członków.

– modele interwencji, ich cele oraz specyfika, stosowanie w zależności od typu osobowościowego uczestnika.

Diagnoza i przepracowywanie sytuacji grupowych, w których czujemy silne emocje, dyskomfort, lęk lub złość. Uświadomienie sobie takich sytuacji i wypracowanie własnych sposobów na radzenie sobie z nimi jest jednym z bazowych potencjałów trenera.

6.Ewaluacja szkoleń:

–  ewaluacja szkolenia jako proces.

– najważniejsze modele oceny efektywności szkoleń: czteropoziomowy model oceny efektywności szkoleń Donalda Kirkpatricka, ankieta, dzienniczek rozwoju osobistego, eksperyment.

–  czynniki wpływające na ewaluację szkoleń: rola analizy potrzeb szkoleniowych.

–  poznanie technik ewaluacyjnych (modele i poziomy ewaluacji, konstruowanie arkuszy ewaluacyjnych, raporty ewaluacyjne).

7.Etyka w pracy trenera.

 

Back to Top