kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Program szkolenia SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE, BUDOWANIE ZESPOŁU (TEAM BUILDING)

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji w zespole oraz budowy efektywnego zespołu.

Uczestnicy podczas szkolenia z budowania zespołu (team building) :

 • zapoznają się z etapami funkcjonowania zespołu
 • poznają jak zbudować efektywny zespół
 • poznają dynamikę grupową i elementy procesu grupowego
 • przećwiczą zachowania w zespole
 • zapoznają się ze znaczeniem komunikacji jednostronnej i dwustronnej
 • przećwiczą udzielanie informacji zwrotnej
 • zdiagnozują swój styl komunikowania się na podstawie teorii C. G. Junga
 • określą własne czynniki motywujące i demotywujące
 • poznają aspekty monitorowania zadań w zespole i przekazywania informacji
 • wybrane osoby poprowadzą elementy prowadzenia dyskusji

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne

Szkolenie realizujemy także w wersji anglojęzycznej 


BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA:

1. Budowanie i zarządzanie zespołem (team building), czyli „zespół może więcej”

 • Zarządzanie a przywództwo – co ma robić zarządzający, aby działać efektywnie?
 • Rola kierownika/menedżera i lidera w procesie rozwoju zespołu.
 • Charakterystyka skutecznego zespołu – strategie i metody efektywnej pracy grupowej.
 • Etapy pracy zespołowej oraz jego wpływ na budowania wspólnej wizji.
 • Proces grupowy jako element występujący w pracy zespołu

2. Komunikacja interpersonalna

 • Znaczenie komunikacji werbalnej niewerbalnej.
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna.
 • Typologia pytań i znaczenie pytań z punktu skuteczności komunikacyjnej.
 • Parafraza jako narzędzie do potwierdzania zrozumienia.
 • Systemy poznawcze i ich wpływ na zrozumienie drugiej strony.

3. Komunikacja w zespole

 • Znaczenie komunikacji w dobrym funkcjonowaniu zespołu.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych menedżera zespołu.
 • Umiejętność przyjmowania krytyki jako elementu rozwojowego.
 • Podnoszenie skuteczności komunikacyjnych członków zespołu.
 • Komunikacja na poszczególnych etapach realizacji zadań w zespole.
 • Monitorowanie zadań w aspekcie skutecznej komunikacji w zespole.

4. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych

 • Zebrania i spotkania podsumowujące jako czynnik komunikacji w zespole
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusji
 • Przemawiania do grupy – własne zdanie.

5. Motywowanie i inspirowanie członków zespołu

 • Co mnie motywuje, a co demotywuje – świadomość dlaczego tak działam?
 • Diagnoza własnej motywacji do pracy w zespole.
 • Sposoby inspirowania i motywowania członków zespołu.
 • Metody oceny pracy członków zespołu.
 • Umiejętność rozmowy jako elementu motywującego.

6. Podejmowanie decyzji i delegowanie uprawnień

 • Cele i ich znaczenie w pracy menedżerskiej.
 • Ustalanie priorytetów: sprawy ważne i pilne.
 • Metody wywierania wpływu na pracowników własnym przykładem.
 • Efektywne podejmowanie decyzji (etapy podejmowania decyzji).
 • Techniki twórczego myślenia.

7. Rozmowa – sztuka mówienia czy słuchania?

 • Zasady zadawania pytań otwartych i zamkniętych.
 • Użycie parafrazy w dialogach ćwiczeniowych.
 • Umiejętność słuchania – wykazanie w ćwiczeniu zasad aktywnego słuchania.
 • Informacja zwrotna – zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania prawidłowej informacji zwrotnej.

8. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych

 • Prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji, przemawiania do grupy – własne zdanie.
 • Przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Umiejętności facylitacji prowadzenia spotkań.
 • Techniki twórczego myślenia wykorzystywane podczas spotkań.

GRY SZKOLENIOWE

Gry szkoleniowe w ramach SZKOLENIA BUDOWANIE ZESPOŁU | TEAM BUILDING …więcej


Metodologia szkolenia

Szkolenie z budowania zespołu zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje, gry szkoleniowe.


Szkolenia Budowanie zespołu

​Odpowiedzialne budowanie zespołu wymaga zrozumienia indywidualnych różnic w stylu pracy poszczególnych członków zespołu oraz dokładnego poznania możliwości ich efektywnego współistnienia. Wrażliwość i otwartość na innych, umiejętność tworzenia relacji opartych na zaufaniu, koncentrowanie pracowników wokół wspólnych celów to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmujemy się na szkoleniach z budowania zespołu- team buildingowych.

Udział w takim szkoleniu z budowania zespołu zobowiązuje nie tylko do zespołowej pracy, ale również do indywidualnego zaangażowania – zgodnie z zasadą, że „zmiany należy zacząć od siebie”. Zadania wchodzące w program szkolenia angażują uczestników nie tylko poznawczo, ale również emocjonalnie i fizycznie, służąc pogłębieniu współpracy. Taką rolę pełnią na przykład gry terenowe, gdzie każdy z uczestników może wspomóc zespół, wykorzystując swoje zasoby intelektualne i fizyczne.

Wybrane cele szkolenia:

 • Budowanie atmosfery wsparcia i wzajemnego zaufania w zespole.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i przekazywania informacji w grupie.
 • Wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu – uświadomienie roli indywidualnego wkładu w budowanie i działanie zespołu.
 • Zrozumienie wagi pracy zespołowej – wzrost poczucia dążenia do wspólnego celu.
 • Nauka sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Integracja grupy.
Back to Top